ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Ispis
Petak, 05 Ožujak 2021 08:30

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke, broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave roba-robe široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ministar financija donio je: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 pdf icon ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja